สมัครสมาชิก

icon aget สมัครนายหน้า
 • 1
  Step 1
  ยอมรับ
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • 2
  Step 2
  สมัครสมาชิก
 • 3
  Step 3
  ยืนยัน OTP
 • 4
  Step 4
  สมัครสำเร็จ

เอกสารที่ต้องเตรียม สมัครนายหน้า

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัญชีธนาคาร

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต

เอกสารที่ต้องเตรียม สมัครซื้อใช้เอง

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัญชีธนาคาร

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิก

ผู้สมัครมีความประสงค์จะขอสมัครเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิกของบริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัครนายหน้าและ/หรือสมาชิก (“ใบสมัครฯ”)ผู้สมัครจึงตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิก (“ข้อตกลง”) ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงนี้ คำว่า

นายหน้า” หมายถึง ผู้สมัครที่บริษัทฯ อนุมัติให้เป็นนายหน้าของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย และ/หรือใช้บริการทางการเงินจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯกำหนด

สมาชิก” หมายถึง ผู้สมัครที่บริษัทฯ อนุมัติให้เป็นสมาชิกเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการทำประกันภัย หรือใช้บริการทางการเงิน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ หากไม่เรียกว่า นายหน้า หรือสมาชิก โดยเฉพาะเจาะจงแล้วจะเรียกรวมกันว่า “ผู้สมัคร

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิก

1.1 นายหน้าและ/หรือสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณและศีลธรรมของการเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิกตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และ/หรือที่บริษัทฯจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 นายหน้าและ/หรือสมาชิกรับทราบและตกลงว่านายหน้าและ/หรือสมาชิกมีฐานะเป็นนายหน้า หรือสมาชิกของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น มิได้มีสถานะเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทฯ แต่อย่างใด

1.3 นายหน้าและ/หรือสมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนายหน้าและ/หรือสมาชิกที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่นายหน้าและ/หรือสมาชิกให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯที่มีตามกฎหมาย หรือตามใบสมัครฯ ข้อตกลงฯ หรือสัญญาที่มีอยู่กับนายหน้าและ/หรือสมาชิก หรือเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ระบุรายละเอียดและขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนายหน้าและ/หรือสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูล ตามที่ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tm-broker.co.th) ทั้งนี้ ในกรณีที่นายหน้าและ/หรือสมาชิกได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ นายหน้าและ/หรือสมาชิกยืนยันว่า ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯแล้ว

1.4 นายหน้าและ/หรือสมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ได้ตามแต่บริษัทฯจะเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากนายหน้าและ/หรือสมาชิกก่อน

1.5 นายหน้าและ/หรือสมาชิกรับรองว่าและยืนยันว่า ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือนายหน้าและ/หรือสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ นายหน้าและ/หรือสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯบอกเลิกข้อตกลงฯนี้ได้ทันที และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บริษัทฯหรือบุคคลใด นายหน้าและ/หรือสมาชิกตกลงรับผิดชอบชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

1.6 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไปยังนายหน้าและ/หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 7 วัน

1.7 การติดต่อ บอกกล่าว หรือหนังสือใดๆ ของบริษัทฯที่จะมีถึงนายหน้าและ/หรือสมาชิกนั้น เมื่อบริษัทฯได้ส่งหรือแจ้งไปตามที่อยู่ หรือ E-mail Address หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งนายหน้าและ/หรือสมาชิกจะได้แจ้งหรือได้ตกลงกับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นการจัดส่งหรือการบอกกล่าวหรือแจ้งให้นายหน้าและ/หรือสมาชิกทราบโดยชอบแล้ว

2. ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับการเป็นนายหน้า

2.1 นายหน้ารับทราบและตกลงว่า นายหน้ามีฐานะเป็นนายหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย และ/หรือใช้บริการทางการเงินจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยนายหน้าตกลงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายหน้าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานต่างๆที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งที่ใช้อยู่ในวันทำข้อตกลงนี้ และที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีขึ้นต่อไปในภายหน้า

2.2 นายหน้าจะไม่เรียกร้องเงินหรือรับสินจ้างรางวัลจากลูกค้า ผู้เอาประกันภัย และหรือผู้รับโอนประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดๆ ของตนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการอื่นใดตามสิทธิที่บุคคลดังกล่าวมีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าตามข้อตกลงนี้

2.3 นายหน้าจะรับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯได้ เมื่อนายหน้าได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทฯแล้วเท่านั้น โดยนายหน้าต้องเรียกเก็บ ทวงถาม และติดตามให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย และออกหลักฐานการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดหรือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกำหนด และกรณีที่นายหน้าได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว นายหน้าจะต้องนำส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทประกันภัยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยนายหน้าไม่มีสิทธินำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ ทั้งนี้ หากนายหน้าไม่นำส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทฯหรือบริษัทประกันภัยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม นายหน้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้า(15)ต่อปีของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว นับแต่วันที่นายหน้าได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิ้นครบถ้วน และหากเกิดความสูญเสียกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใด เนื่องจากการที่นายหน้าไม่นำส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทประกันภัย นายหน้ายินยอมชดใช้ค่าสินไหมและค่าเสียหายอื่นใดทั้งหมดที่เกิดขึ้น

2.4 นายหน้าตกลงว่าบริษัทฯมีสิทธิยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันที หากปรากฏเหตุว่านายหน้าได้กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และนายหน้าตกลงจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับบริษัทฯในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯสิ้นสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใดๆ ที่บริษัทฯมีสิทธิเรียกร้องจากนายหน้าได้ และหากการกระทำใดๆของนายหน้าทำให้นายหน้าถูกฟ้องร้อง หรือถูกดำเนินคดี นายหน้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

2.5 นายหน้าต้องไม่กระทำการหลอกลวง จูงใจ โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือเกินความจริง เพื่อชักจูงให้บุคคลใดเข้าทำประกันภัย หรือใช้บริการทางการเงิน และไม่นำเครื่องหมาย โลโก้ เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งอื่นใดภายใต้ชื่อ “บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด” ไปใช้หรือกระทำการอย่างใดอันอาจทำให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

2.6 นายหน้ามีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผลงานที่นายหน้าเป็นผู้ชี้ช่อง ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศกำหนด และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และหรือผลประโยชน์อื่นใดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.7 บริษัทฯทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดที่จะงดจ่ายค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชน์ให้แก่นายหน้า หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายหน้ากระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ในกรณีที่นายหน้ามีหนี้สินที่ต้องชำระแก่บริษัทฯไม่ว่าจะด้วยเหตุใด รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยที่นายหน้าเก็บจากผู้เอาประกันภัยแล้วแต่ยังไม่นำส่งให้แก่บริษัทฯ นายหน้ายินยอมให้บริษัทฯหักเงินค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่นายหน้าจะพึงได้รับเพื่อชำระหนี้สินดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากนายหน้าก่อน

2.8 นายหน้าตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของบริษัทฯ หรือของลูกค้าบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับทราบเนื่องจากการทำหน้าที่นายหน้าตามข้อตกลงนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลความลับ”) ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ โดยนายหน้าจะใช้และรักษาข้อมูลความลับดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯเท่านั้นไม่ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.9 นายหน้าตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือรับทราบจากการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังต่อไปนี้

2.9.1 นายหน้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของนายหน้าตามข้อตกลงนี้ โดยนายหน้าตกลงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้หรือตามคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

2.9.2 นายหน้าตกลงจัดให้มีและใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

2.9.3 นายหน้าตกลงจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2.9.4 ในกรณีมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาท ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนายหน้า (2) กรณีเกิดหรือสงสัยว่าจะเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (3) กรณีได้รับการร้องขอหรือการติดต่อจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (4) กรณีได้รับคำสั่งหรือคำร้องขอจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานทางการอื่นใด ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำสั่งให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นายหน้าตกลงแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อการจัดการหรือการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือเหตุการณ์ดังกล่าว

2.9.5 นายหน้าจะต้องลบหรือทำลายและ/หรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หรือเมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.9.6 หากบริษัทฯถูกร้องเรียน เรียกร้อง ได้รับความเสียหาย หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งมีสาเหตุจากการที่นายหน้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม นายหน้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

2.10 นายหน้ามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม ทวงถาม ตรวจสอบ ประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะได้ถึงกำหนดก่อนก็ให้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลานั้น

2.11 ในกรณีที่มีการยกเลิกการประกันภัยรายใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นายหน้าตกลงคืนค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่นายหน้าได้รับอันเนื่องจากผลงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯต้องจ่ายคืน ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯแจ้งให้นายหน้าทราบ ในกรณีที่นายหน้าไม่คืนค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดภายในระยะเวลาที่กำหนด นายหน้าจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน

2.12 การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อการที่นายหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่นายหน้าก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุด โดยนายหน้าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่จะทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินการให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่นั้นจะขัดต่อกฎหมาย

ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ถูกต้องและเป็นความจริง โดยผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นนายหน้าและ/หรือสมาชิกฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ผู้สมัครจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

การให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครยินยอมให้ บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ให้ไว้ หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้


เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย การให้คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บริษัทฯเป็นนายหน้า รวมถึงการส่งเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือการเสนอทางเลือกทางการเงินหรือการลงทุน การจัดการประชุม การสัมมนา ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
การวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ การวิจัยทางสถิติ ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครให้แก่ ผู้แนะนำผู้สมัคร หัวหน้าทีม/สายงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานขายและยอดขายของบริษัทฯ การจัดการฝึกอบรม การจัดสอบใบอนุญาตนายหน้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

การให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นกระทำขึ้นโดยความสมัครใจโดยชัดแจ้งของผู้สมัคร และผู้สมัครได้รับทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และผู้สมัครรับทราบว่า หากผู้สมัครประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ หรือจะขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อ หรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-026-3541 ต่อ 6

RegisterTMBroker